Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia Agent hija loghba arcade qed jinzamm ottimizzazzjoni jibda fil-hmistax il-jum ta ‘Awissu 2016 li hmistax Marzu 2017 bil-fondi operattivi jammontaw ghal miljuni hamsa u tletin se jitqassmu lill-ahjar ghoxrin partecipant. Minnufih issegwi u jirregistraw ghal kapacitajiet ottimizzazzjoni tat-test. Id-dettalji tal-fond operattiv li ghandu jitqassam fost l-aqwa sottomissjonijiet ghoxrin jkun maghmul mill-Ewwel partecipanti ahjar nikseb ghaxar miljun Rupiah. It-tieni partecipanti ahjar nikseb seba ‘miljun Rupiah. It-tliet partecipanti ahjar nikseb hames miljun Rupiah. L-erba ‘partecipanti ahjar nikseb tliet miljun Rupiah. L-ahjar hames entrati tikseb zewg miljun. Sitt biex ghaxra partecipanti ahjar tikseb minn miljun Rupiah. Partecipanti jiksbu l-ahjar hdax biex 20-300000 Rupiah.

Kollha partecipanti ottimizzazzjoni ghandhom jissodisfaw it-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti fiha fost ohrajn jghid li l-partecipanti kollha kellhom tikteb artiklu fuq it-tema li giet iddeterminata, fil-artikolu hemm mill-inqas erba ‘mija u hamsin karattri kliem u ghandhom dahhal hames rabtiet fil-artikolu, jekk ma jkunx hemm huma mbaghad awtomatikament skwalifikati minghajr avviz minn qabel, il-kontenut tal-oggett m’ghandux isir ghad mija mal-kontenut artikolu partecipanti ohra mitt (assenjazzjonijiet jirregistraw ipprojbiti huma kopji ta ‘oggetti partecipanti ohra) u mhumiex permessi li jiktbu artikli li l-kontenut ta’ l-allerti ahbarijiet din il ottimizzazzjoni. Artikoli ghandu jkun fihom materja ohra dwar it-temi li gew determinati. Dak se jkun imhallef f’dan il-ottimizzazzjoni huwa Google Indonezja mill-tindif tal-ewwel invazjoni u data ohra. Ipprojbita jiffirmaw bl-uzu l-indirizz email li giet irregistrata qabel. Il-Partecipanti ghandhom jiftiehmu li termini u kondizzjonijiet kollha razza minghajr eccezzjoni. Determinazzjoni tal-aqwa sottomissjonijiet u ghoxrin se ssir fl-ghoxrin jum ta ‘Marzu 2017 waqt li l-handover tal-fondi operattivi li ghandu jsir fuq il-tnejn u ghoxrin tad Marzu elfejn sbatax jibda f’nofsinhar. Stenna liema? Segwi issa! Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Pintasan: